ChrisTV Lite 6.55

ChrisTV Lite 6.55

Chris P.C. srl – 2,3MB – Freeware – Windows
4 Stars User Rating
This entry-level product allows you to seamlessly watch online television via analog cards that feature WDM driver support. Recording TV channels is not available in the Lite version, but upgrading to Standard or Pro makes that possible.

Tổng quan

ChrisTV Lite là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Chris P.C. srl.

Phiên bản mới nhất của ChrisTV Lite là 6.55, phát hành vào ngày 15/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

ChrisTV Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,3MB.

Người sử dụng của ChrisTV Lite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ChrisTV Lite!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại